نام نوتنام نوازندهسازقیمت
The PrayerCaleb %2b Kelseyباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
All Is FoundJon Pumperباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
Into the Unknown [accompaniment only]Christian Pearlباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
All Is Found (End Credit Version)Kristen Anderson-Lopezباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۱۲,۰۰۰
I Will Follow HimFrancesco Parrinoباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
O Come O Come Emmanuel (We Will Wait on You)Caleb %2b Kelseyباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
Joy to the World (The Savior Is Here)Caleb %2b Kelseyباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
everything i wantedAndrew Foyباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
Into the Unknown (End Credit Version)Bojana Jovanovicباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۴۰,۰۰۰
ForeverLewis Capaldiباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۱۲,۰۰۰
LerayMUSICHELPباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۱۲,۰۰۰
Reflections on Your EyesArner Burtباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۱۲,۰۰۰
Dance Monkey - ViolaToni Watsonباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۸,۰۰۰
Dance Monkey - F InstrumentToni Watsonباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۸,۰۰۰
Dance Monkey - Eb InstrumentToni Watsonباریتون، ترومبون، ترامپت، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۸,۰۰۰
Dance Monkey - Bass Clef InstrumentToni Watsonباریتون، ترومبون، ترامپت، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۸,۰۰۰
Last Christmas - Bass Clef InstrumentGeorge Michaelباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Dreamy Melody - Bass Clef InstrumentTed Koehlerباریتون، ترومبون، یوفونیوم، دابل بیس، سلو، آوای باسوس0
ocean eyes - Bass Clef InstrumentFinneas O%27Connellباریتون، ترومبون، یوفونیوم، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
All You Need Is Love - Bass Clef InstrumentJohn Lennonباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Lover - Bass Clef InstrumentTaylor Swiftباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Yesterday - Bass Clef InstrumentJohn Lennonباریتون، ترومبون، یوفونیوم، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Truth Hurts - Bass Clef InstrumentMelissa Jeffersonباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Autumn Leaves - Bass Clef InstrumentJoseph Kosmaباریتون، ترومبون، یوفونیوم، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Cut Yourself a Piece of Cake - Bass Clef InstrumentBILLY JAMESباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Sleep - Bass Clef InstrumentEARL LEBIEGباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۸,۰۰۰
Stand by Me - Bass Clef InstrumentJerry Leiberباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Your Song - Bass Clef InstrumentElton Johnباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Sucker - Bass Clef InstrumentJoseph Jonasباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
You Say - Bass Clef InstrumentLauren Daigleباریتون، ترومبون، یوفونیوم، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Estrellita - Bass Clef InstrumentManuel M. Ponceباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Someone You Loved - Bass Clef InstrumentLewis Capaldiباریتون، ترومبون، یوفونیوم، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Señorita - Bass Clef InstrumentAli Tamposiباریتون، ترومبون، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Beside a Babbling Brook - Bass Clef InstrumentWalter Donaldsonباریتون، ترومبون، یوفونیوم، دابل بیس، سلو، آوای باسوس۶,۰۰۰
Lost in the WoodsKristen Anderson-Lopezباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای بکاپ، آوای مرد، آوای زن، تربل۸,۰۰۰
All Is FoundKristen Anderson-Lopezباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای بکاپ، آوای مرد، آوای زن، تربل۸,۰۰۰
All Is FoundKristen Anderson-Lopezباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای بکاپ، آوای مرد، آوای زن۸,۰۰۰
Show YourselfKristen Anderson-Lopezباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای بکاپ، آوای مرد، آوای زن۸,۰۰۰
Into the UnknownRobert Lopezباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای بکاپ، آوای مرد، آوای زن۸,۰۰۰
DaddyNeil Archerباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
Mulan (2020) Official Trailer MusicSamuel Fuباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۱۸,۰۰۰
Christmas Tree FarmTaylor Swiftباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۱۲,۰۰۰
Black WidowSamuel Fuباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
FamilyRaoul van den Berghباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۲۰,۰۰۰
Christmas Tree FarmTaylor Swiftباریتون، ترومبون، ترامپت، شیپور فرانسوی، ریکوردر، فلوت، ساکسوفون، کلارینت، دابل بیس، سلو، ویولا، ویولن، گیتار، پیانو، آواز، آوای باسوس، آوای مرد، آوای زن۱۲,۰۰۰