نام نوتنام نوازندهسازقیمت
RiverdanceBill Whelanپیانو، گیتار، آواز، بگپایپ، کمانچه، ساز چنگ۱۱,۰۰۰
42nd HighlandersTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
The Blue Bells of ScotlandTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
A Hundred PipersTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
Bonnie DundeeTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
Corn RiggsTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
Earl of Mansfield's MarchTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
Corriechoillie's Welcome MarchTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
Happy We've Been a' ThegitherTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
The Green Hills of TyrollTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
The Invercauld MarchTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
Sword DanceTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
The Barren Rocks of AdenTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
The Marquis of HuntlyTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
The Kilt Is My DelightTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
Tail ToddleTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
The High Road To LintonTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
The Cameron MenTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
The Piper O' DrummondTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
The Pride of ScotlandTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
The Sweet Maid of GlendaruelTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
Pibroch Donald DhuTraditionalبگپایپ۱۰,۰۰۰
March TeribusTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
Robin AdairTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
Kenmure's MarchTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
My Love She's But a Lassie YetTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
MonymuskTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
Scotland the BraveTraditionalبگپایپ۱۰,۰۰۰
My HomeTraditionalبگپایپ۸,۰۰۰
Rowan TreeTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰
Highland LaddieTraditionalبگپایپ۶,۰۰۰