نام نوتنام نوازندهسازقیمت
All Creatures Now Are Merry MindedJohn Bennetآواز، آواز، آوای کویینتو، صدای بالا، آوای بیس، آوای تنور، صدای بالا۴,۵۰۰
A Che Tormi Il Ben MioClaudio Monteverdeآواز، آواز، آوای تنور، آوای کویینتو، صدای بالا، صدای بالا۴,۵۰۰
Se Per Haveri OimèClaudio Monteverdeآواز، آواز، آوای کویینتو، صدای بالا، آوای بیس، آوای تنور، صدای بالا۴,۰۰۰
Ch'io Ami La Mia VitaClaudio Monteverdeآواز، آواز، آوای تنور، آوای کویینتو، صدای بالا، آوای بیس، آوای تنور، صدای بالا۴,۵۰۰
Adieu| Ye City-Prisoning TowersThomas Tomkinsآواز، آواز، آوای کویینتو، صدای بالا، آوای بیس، آوای تنور، صدای بالا۴,۵۰۰